Zásady ochrany osobních údajů | Dana Korseltová-dakorsfoto

Dana Korseltová-dakorsfoto

Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je Dana Korseltová, IČ: 03144852, se sídlem Tuřany 103, 273 79 (dále jen „správce“).

 1. Kontaktní údaje správce jsou:

           adresa: Tuřany 103, 273 79

           email: info@dakorsfoto.cz

           telefon: +420 736 695 836

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

Předmětem podnikání správce je poskytování fotografických služeb, v rámci nichž dochází i ke zpracování osobních údajů klientů správce (dále také jako „subjektů údajů“).

 

Správce není povinen mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních ve smyslu GDPR nařízení.

Kategorie osobních údajů a účel zpracování 

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány v následujícím rozsahu:

 

 • identifikační údaje: jméno, příjmení
 • kontaktní údaje: dodací adresa, telefon, e-mail
 • další údaje: číslo bankovního účtu, fotografie
   

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány za účelem vedení smluvního vztahu a plnění závazků z něj vyplývajících.

Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností zejména daňových povinností či povinností vůči kontrolním úřadům.

 

Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, zejména v souvislosti s vyřizováním dotazů, stížností, požadavků či reklamací subjektů údajů.

 

Zpracování osobních údajů klientů (fotografií) za účelem jejich zveřejnění na webových stránkách správce na adrese www.dakorsfoto.cz, sociálních sítích správce na adrese www.facebook.com/KorseltovaDanaFotograf , www.instagram.com/dakorsphotography/  a/nebo portfoliu správce s úmyslem propagovat činnost správce je možné pouze na základě výslovného souhlasu klienta.

 

Zdroje osobních údajů 

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

 

Příjemci osobních údajů

Správce může osobní údaje klientů v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předávat následujícím kategoriím příjemců (popř. zpracovatelů):

 

– dodavatelské společnosti

– poskytovatelé platebních bran

– poskytovatelé IT služeb

– poskytovatelé tiskových služeb

 

Osobní údaje klientů nebudou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

 

Práva subjektů údajů 

Fyzická osoba, která je subjektem údajů, má právo na:

 

– přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

– opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,

– výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

– vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

– omezené zpracování dle čl. 18 GDPR,

– přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR,

– podat stížnost u správce či Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že byla její práva na ochranu osobních údajů porušena.

 

V případě jakýchkoliv dotazů mohou klienti kontaktovat správce emailem na adrese dana.korseltova@seznam.cz  či telefonicky na tel. čísle +420736695836.

Doba zpracování 

 1. Správce uchovává osobní údaje 
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

Neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od dodání zakázky subjektu údajů, poté budou data správcem odstraněna. Upravené fotografie dodané subjektu údajů v elektronické verzi archivuje správce po dobu jednoho roku od jejich dodání.

 

Pomine-li účel zpracování, budou veškerá data subjektů údajů sloužící k danému účelu vymazána.

 

Zabezpečení osobních údajů 

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména používání zabezpečeného softwaru.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2022.

Přejít nahoru